لیست قیمت سیم های نایلونی

ردیفنام کالاسایزجنس هادیجنس عایققیمت
۱سیم نایلون۲x۰.۵مس آنیل شده گروه ۵P.V.C
۲سیم نایلون۲x۰.۷۵مس آنیل شده گروه ۵P.V.C
۳سیم نایلون۲x۱.۵مس آنیل شده گروه ۵P.V.C
۴سیم نایلون۲x۲.۵مس آنیل شده گروه ۵P.V.C

لیست قیمت سیم های افشان

ردیفنام کالاسایزجنس هادی جنس عایققیمت
۱سیم افشان۱x۱
مس آنیل شده گروه ۵P.V.C
۲سیم افشان۱x۱.۵مس آنیل شده گروه ۵P.V.C
۳سیم افشان۱x.۲.۵مس آنیل شده گروه ۵P.V.C
۴سیم افشان۱x۴مس آنیل شده گروه ۵P.V.C
۵سیم افشان۱x۶مس آنیل شده گروه ۵P.V.C
۶سیم افشان۱x۱۰مس آنیل شده گروه ۵P.V.C
۷سیم افشان۱x۱۶مس آنیل شده گروه ۵P.V.C
۸سیم افشان۱x۲۵مس آنیل شده گروه ۵P.V.C
۹سیم افشان۱x۳۵مس آنیل شده گروه ۵P.V.C

لیست قیمت کابل ها

ردیفنام کالا سایز جنس هادیجنس عایققیمت
۱کابل افشان۲x۱مس آنیل شده گروه ۵P.V.C
۲کابل افشان۳x۱مس آنیل شده گروه ۵P.V.C
۳کابل افشان۴x۱مس آنیل شده گروه ۵P.V.C
۴کابل افشان۲x۱.۵مس آنیل شده گروه ۵P.V.C
۵کابل افشان۳x۱.۵مس آنیل شده گروه ۵P.V.C
۶کابل افشان۴x۱.۵مس آنیل شده گروه ۵P.V.C
۷کابل افشان۲x۲.۵مس آنیل شده گروه ۵P.V.C
۸کابل افشان۳x۲.۵مس آنیل شده گروه ۵P.V.C
۹کابل افشان۴x۲.۵مس آنیل شده گروه ۵P.V.C
۱۰کابل افشان۵x۲.۵مس آنیل شده گروه ۵P.V.C
۱۱کابل افشان۲x۴مس آنیل شده گروه ۵P.V.C
۱۲کابل افشان۳x۴مس آنیل شده گروه ۵P.V.C
۱۳کابل افشان۴x۴مس آنیل شده گروه ۵P.V.C
۱۴کابل افشان۵x۴مس آنیل شده گروه ۵P.V.C
۱۵کابل افشان۲x۶مس آنیل شده گروه ۵P.V.C
۱۶کابل افشان۳x۶مس آنیل شده گروه ۵P.V.C
۱۷کابل افشان۴x۶مس آنیل شده گروه ۵P.V.C
۱۸کابل افشان۵x۶مس آنیل شده گروه ۵P.V.C
۱۹کابل افشان۲x۱۰مس آنیل شده گروه ۵P.V.C
۲۰کابل افشان۳x۱۰مس آنیل شده گروه ۵P.V.C
۲۱کابل افشان۴x۱۰مس آنیل شده گروه ۵P.V.C
۲۲کابل افشان۵x۱۰مس آنیل شده گروه ۵P.V.C
۲۳کابل افشان۲x۱۶مس آنیل شده گروه ۵P.V.C
۲۴کابل افشان۳x۱۶مس آنیل شده گروه ۵P.V.C
۲۵کابل افشان۴x۱۶مس آنیل شده گروه ۵P.V.C
۲۶کابل افشان۵x۱۶مس آنیل شده گروه ۵P.V.C

فرم استعلام قیمت محصولات